Benzin ve LPG Pompası İthalatına Gözetim

Benzin ve LPG pompası ithalatına gözetim

28624 sayılı 20.04.2013 tarihli resmi gazetede yayımlanan tebliğe göre  Akaryakıt ve LPG pompalarında kullanılan brodimetre, debimetre, akışölçer ve benzeri metreleri kapsayan pompalara ait olan parçalarla sıvı ve gazların akış, seviye basınç veya değişebilir diğer özelliklerini ölçmeye veya muayenesine mahsus alet ve cihazların ithalatında ülke ayrımı yapılmaksızın gözetim uygulaması başlamıştır.

 

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2013/7)

Kapsam

MADDE 1  (1) Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife pozisyonları (GTP) ve tanımları belirtilen eşyanın ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esaslarıiçermektedir.

 

GTP

Eşyanın Tanımı

8413.91.00.00.00

Pompalara ait olanlar

[Yalnız akaryakıt ve lpg pompalarında kullanılan brodimetre, debimetre, akışölçer ve benzeri metreler]

90.26

Sıvı ve gazların akış, seviye basınç veya değişebilir diğer özelliklerini ölçmeye veya muayenesine mahsus alet ve cihazlar (debimetreler, seviye göstergeleri, manometreler, kalorimetreler gibi) (90.14, 90.15, 90.28 veya 90.32 pozisyonlarındaki alet ve cihazlar hariç)

[Yalnız akaryakıt ve lpg pompalarında kullanılan brodimetre, debimetre, akışölçer ve benzeri metreler]

 

Gözetim uygulaması

MADDE 2  (1) 1 inci maddede belirtilen eşya ancak Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilir. Gözetim belgesi gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. Gözetim belgesinin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

 

Başvuru

MADDE 3  (1) Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için EK I’de yer alan Gözetim Belgesi Başvuru Formunun usulüne uygun bir şekilde doldurulması ve EK II’deki belgelerle birlikte eksiksiz bir şekilde İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesi gerekmektedir.

 

İnceleme

MADDE 4  (1) EK I’de yer alan gözetim başvuru formu ve EK II’de belirtilen belgelerin İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesini müteakip İthalat Genel Müdürlüğü tarafından gerekli görülmesi halinde ek bilgi ve belge istenebilir.

 

Yaptırım

MADDE 5  (1) Başvuru ya da inceleme aşamasında istenen belgelerde başvuru sahibinin beyanının gerçeğe aykırı olduğunun veya sunduğu bilgi ve belgelerde tutarsızlık veya eksiklik bulunduğunun tespit edilmesi halinde gözetim belgesi düzenlenmez.

 

Gözetim belgesine ve gözetim belgesinin kullanımına ait bilgiler

MADDE 6  (1) Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi altı aydır.

(2) Gözetim belgesi, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun eşyanın gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez.

(3) Gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, gözetim belgesinde kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam %5'ten (%5 dahil) daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasınıengellemez.

(4) Gözetim belgesi üçüncü kişilere devredilemez. Gözetim belgesi kapsamı eşyanın ithalatı ile ilgili belgelerin (gözetim belgesinin aslı, ayrıca ithalat gerçekleştirilmiş ise ticari fatura ve gümrük beyannamesinin fotokopisi) belge sahibi tarafından gözetim belgesinin geçerlilik süresinin bitiminden itibaren on işgünü içerisinde İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesi gerekmektedir. Her halükarda; başvuru sahibinin, bu Tebliğ konusu eşya için gözetim belgesi düzenlenmesine ilişkin yeni bir başvuruda bulunduğunda tamamı kullanılmış veya geçerlilik süresi başvuru tarihi itibariyle sona ermiş olan gözetim belgesinin/belgelerinin aslını, gözetim belgesinin zayii durumunda ise zayie ilişkin gazete ilanını veya bu hususu belgelendiren ilgili belgeleri İthalat Genel Müdürlüğüne iletmesi zorunludur. Bu şartın yerine getirilmemesi durumunda gözetim belgesi düzenlenmez.

 

Yürürlük

MADDE 7  (1) Bu Tebliğ yayım tarihini takip eden otuzuncu gün yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 8  (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.


    Aşağıdaki hatalar meydana geldi. Kapat